Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σήμερα Κυριακή ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶ-στες, ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, τοῦ προστάτου,

Πολιούχου καί Ἐφόρου τῆς πόλεως τοῦ Πύργου καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας. Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος εἶναι ὁ πανθαύ-μαστος καί πανάριστος ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ, ἡ χαρμοσύνη τῶν ἀγγέλων, τό καύχημα τῶν πιστῶν, τό στήριγμα τῶν κλονουμένων, τό νοητό ἄνθος τοῦ Παραδείσου, ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ πηγή τῶν θαυμάτων, ὁ μιμητής τοῦ Δεσπότου, ὁ τῆς θεϊκῆς χαρᾶς καί χάριτος καί λάμψεως ἐπώνυμος. Ὀφείλουμε νά τοῦ ἀπονείμουμε τήν πρέπουσα τιμή, ὡς φιλοπάτορες καί φιλομάρτυρες υἱοί, καί νά δοξάσουμε δι’αὐτοῦ τόν Παντοδύναμον Θεόν, τόν στεφανίτην τῶν μαρτύρων, πού δοξάζεται μέσῳ τῶν Ἁγίων Του καί τούς ἀντιδοξάζει ἀφθονοπάροχα στήν γῆ καί στόν Οὐρανό.
Ἡ ἐπίγεια πατρίδα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαρλάμπους (85-198 μ.χ.) ὑπῆρξε ἡ σπουδαία πόλη τῆς Μαγνησίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας , κτισμένη ἐπάνω στόν Μαίναδρο ποταμό. Σ’αὐτήν λοιπόν τήν πόλη ἀνατράφηκε καί ἐκεῖ ἐγνώρισε τόν Χριστόν ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος.Ἐκεῖ χειροτονήθηκε γιά τήν ἁγιότητα τοῦ βίου του ἱερέας καὶ ἐκεῖ τὸν συναντᾶμε νὰ διακονεῖ τὴν ποίμνη τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ ἀσεβῆ καὶ μεγάλου διώκτη τῶν Χριστιανῶν Σεπτι-μίου Σεβήρου (194-211), ὅταν Διοικητὴς τῆς Πόλης ἦταν ὁ Λουκιανός. Ἦταν σὲ ἡλικία ἑκατὸν ἑπτὰ ἐτῶν ὁ ἅγιος, ὅταν διεβλήθη στὸν Λουκιανὸ ὅτι, παρὰ τὰ αὐτοκρατορικὰ προστάγματα γιὰ λατρεία τῶν ψευδωνύμων θεῶν, αὐτὸς κήρυσσε παρρησίᾳ καὶ ἀτρόμητα τὴν πίστη τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ διά τοῦτο τόν ἐθεωροῦσαν ἐπικίνδυνον ταραχοποιόν. Ὁδηγήθηκε τότε ἀμέσως στὸ κριτήριο καὶ ἀπάντησε θαρραλέα στὶς ἀπειλὲς τοῦ Λουκιανοῦ: «Τίποτα γιὰ μένα δὲν εἶναι πιὸ εὐχάριστο, ἀπὸ τὰ βασα-νιστήρια γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μου. Ἐμπρός, δοκίμασέ το στὸ γηραλέο μου τοῦτο σῶμα, γιὰ νὰ πεισθεῖς γιὰ τὴν ἀκαταμάχητη δύναμη τοῦ Θεοῦ μου.»
Ἔτσι ἄρχισαν νά κατασχίζουν τὸ σῶμα του μὲ σιδερένια νύχια καί ὁ Ἅγιος παρέμενε ἀτρόμητος καί σταθερός στήν πίστη του. Ἀντὶ ὅμως ὁ Λουκιανὸς νὰ καμφθεῖ, βλέποντας τὴν γενναιότητα τοῦ ἁγίου, κυριεύθη ἀπό μανία καί ὅρμησε κατὰ τοῦ ἀκάκου προβάτου τοῦ Χριστοῦ νὰ τοῦ βγάλει τὸ δέρμα μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια . Ἀμέσως, μὲ θεία δύναμη, ἀποκόπηκαν τὰ χέρια του καὶ ἔμειναν -θέαμα φοβερό-, κρεμασμένα, ἀκίνητα πάνω στὸ πολύαθλο σῶμα τοῦ μάρτυρος Ἁγίου Χαραλάμπους. Καμπτόμενος ὁ μιμητὴς τοῦ Ἐσταυρωμένου στὶς σπαραξικάρδιες κραυγὲς τοῦ Λουκιανοῦ, μὲ τὴν προσευχή του τὸν θεράπευσε θαυματουργικά.
Τότε οἱ δήμιοι Πορφύριος καὶ Βάπτος, μαζὶ μὲ τρεῖς γυναῖκες ποὺ παρίσταντο στὸ μαρτύριο, βλέποντας μὲ τὸ θαῦμα αὐτὸ τὸ πόσο ζωντανὴ εἶναι ἡ Πίστη τοῦ Χριστοῦ, διακήρυξαν τοὺς ἑαυτούς τους χριστιανούς, γιὰ νὰ λάβουν ἀργότερα μὲ τὴν ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τους τὸ ἀμαράντινο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Καὶ ὁ Λουκιανός, πίστεψε κι αὐτὸς στὸν Χριστὸ καὶ βαπτίσθηκε ἀπὸ τὸν ἅγιο, καθὼς καὶ πλῆθος  ἀνθρώπων τῆς ἐπαρχίας ἐκείνης, ἔχοντας φωτισθεῖ ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὰ θαύματα τοῦ μάρτυρος Ἁγίου Χαραλάμπους.
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει ἀνάγλυφα τὸν βίο καὶ τοὺς ἄθλους τῶν ἁγίων στὶς μνῆμες τους καί μὲ τοὺς ὕμνους, τὰ συναξάρια καί τὶς εἰκόνες τους, μᾶς παρακινεῖ στὴν ὀφειλομένη τιμή τους, ἀλλὰ καὶ στὴν κατὰ δύναμη μίμησή τους.
Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία τὸ κακό, ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀσέβεια, μὲ ἕνα λόγο ἡ ἀποστασία, πληθύνονται καὶ κορυφώνονται, εἶναι κατεξοχὴν ἐποχὴ μαρτυρίου καὶ μαρτυρίας Χριστοῦ. Φθάνει νὰ ἔχουμε μάτια νὰ βλέπουμε, αὐτιὰ νὰ ἀκοῦμε καὶ νοῦν νὰ ἀντιλαμβανόμαστε. Αὐτὸ ὅμως, ποὺ μᾶς ζητεῖται, ποὺ ἀναμένει ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Κύριος, εἶναι τὸ μαρτυρικὸ ἦθος, τὸ μαρτυρικὸ φρόνημα. Δηλαδὴ ἡ ζωή μας σύνολη, στὰ ἔργα, στὰ λόγια, στὶς σκέψεις, νὰ εἶναι μιὰ ξεκάθαρη μαρτυρία Χριστοῦ. Νὰ διαπνέεται ἡ ζωή μας ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς ἀγάπης στὸν Κύριο καὶ στὸν πλησίον, τῆς μετάνοιας, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ζέουσας πίστης.
Ἔτσι ἑλκύουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀξιωνόμαστε νὰ διέλθουμε καὶ τὴν παροῦσα ζωὴ εἰρηνικὰ καὶ εὐλογημένα , ἀλλά καὶ νὰ τύχουμε κι ἐκείνης τῆς ἀληθινῆς καὶ μόνιμης πατρίδας μας, τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ, πού μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ πανηγυριζομένου ἱερομάρτυρος ἁγίου Χαραλάμπους, τῆς Παναγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων εὔχομαι σ’ὅλους . ΑΜΗΝ.

 

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

makis2017

nissan_tsioris_qashqai.png

output K8axPI

patsios

enkipo

kalomoiris

AIGLI
 

treorsisketo

athanasopoulos2017

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα