Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ
Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019

Σήμερα E΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγα-πητοί μου ἀναγῶστες, ἑορτάζει τήν μνήμη τῆς Ὁσίας μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία ἔζησε σαράντα ἑπτά χρόνια στήν ἔρημο, καί ὁ Κύριος τῆς ἔδωσε τήν λύτρωση καί τήν σωτηρία της.

Χρόνια ὁλόκληρα δέν γεύθηκε ψωμί καί νερό. Στήν ἐρώτησι τοῦ Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, ἐκείνη ἀπάντησε: «οὐκ ἐπ’ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. Δ΄,4). Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος τήν ἔτρεφε μέ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο καί τήν καθωδηγοῦσε στήν ἀσκητική ζωή καί στούς ἀσκητικούς ἀγῶνες,μέ ἀποτέλεσμα ἡ Ἁγία νά μετατρέψη τήν κόλασή της σέ Παράδεισο. Νίκησε τόν διάβολο καί τά γήινα καί ἀνέβηκε ψηλά στόν οὐράνιο Θεό.
Ὅλα αὐτά τά κατόρθωσε ἡ Ἁγία μέ τήν νηστεία καί τήν προσευ-χή,διότι μέ αὐτές νικοῦνται τά πάντα. Ἡ νηστεία εἶναι τό μέσον γιά νά νικήσουμε τόν διάβολον, ὅπως ἔκανε ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία. Νηστεία δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά νά σταυρώνης τόν ἴδιον σου τόν ἑαυτόν. Νηστεία εἶναι ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς ἐκ νεκρῶν. Ἡ νηστεία καί ἡ προσευχή ἀνοίγουν τά μάτια τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νά ἀντικρύσει καί νά καταλάβει πραγματικά τόν ἑαυτόν του. Βλέπει ὅτι ἡ ἁμαρτία στήν ψυχή του εἶναι ὁ τάφος του,ὁ θάνατός του. Καταλαβαίνει ὅτι ἡ ἁμαρτία μέσα του ὁδηγῆ τόν ἑαυτό του στόν πρόσκαιρο καί στόν αἰώνιον θάνατο καί ξεσπᾶ ἡ ψυχή σέ μία θρηνητική κραυγή, πού μᾶς τήν παρέδωσε εἰς τόν Μεγάλον Κανόνα ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Κρήτης : «Κύριε , πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με»
Ἄς μή ἀπατώμεθα, ἀγαπητοί μου, καί μία μόνο ἁμαρτία ἄν μείνει στήν ψυχή μας καί δέν τήν ἐξομολογηθοῦμε, θά μᾶς ὁδηγήσει στό βασίλειο τῆς κολάσεως. Γιά τόν ἀμαρτωλόν ἄνθρωπον δέν ὑπάρχει τόπος στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Γιά νά ἀξιωθοῦμε αὐτῆς τῆς χάριτος, πρέπει νά φροντίσουμε ἐπί τῆς γῆς νά ξεριζώσουμε ἀπό μέσα μας τήν ἁμαρτία διά τῆς μετανοίας.Αὐτό ἔκανε καί ἐσώθη ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία.
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι τό πεδίο τῆς μάχης, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί μέ τήν νηστεία καί τήν προσευχή νικᾶμε ὅλα τά πάθη καί ἐξασφαλίζουμε στόν ἑαυτόν μας τήν ἀθανασία καί τήν αἰώνια ζωή.
Μέ τήν ἁμαρτία καί τά πάθη μας ἀποχωριζόμεθα ἀπό τόν ἅγιον Θεόν . Ὁ ἄνθρωπος ὅμως χωριζόμενος ἀπό τόν Θεόν, πεθαίνει. Ὅταν ἀγαπᾶμε τήν ἁμαρτία, τίς ἁμαρτωλές ἡδονές, στήν πραγματικότητα ἀγαπᾶμε τόν θάνατόν μας, τούς τάφους, μέσα στούς ὁποίους ἡ ψυχή μας ἀποσυντίθεται.
Ἀντίθετα, ὅταν ἀνανήψουμε , μέ τήν ἀρετή τῆς μετανοίας καί μέ τήν δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ , τότε ἡ ψυχή μας νικᾶ ὅλους τούς φονεῖς της καί τόν διάβολον καί ἀνασταίνεται.
Ὁσάκις πέφτουμε, δέν ἔχουμε παρά νά φωνάξουμε μέσα ἀπό τά βάθη τής ψυχῆς μας: «Κύριε,δός μοι μετάνοια. Πρίν εἰς τέλος ἀπό-λωμαι, σῶσον με».Τότε ὁ Θεός πού γνωρίζει τήν ἀσθένεια καί τήν ἀδυναμία τῆς ἀνθρώπίνης ψυχῆς μας, μᾶς καλεῖ κοντά Του, μᾶς συγχωρεῖ καί μᾶς σώζει.
Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία μέ τό παράδειγμά της μᾶς διδάσκει πολλά.Ἡ ἁμαρτωλή διά τῆς μετανοίας της γίνεται ἁγία, ἔγινε ἰσάγγελος. Μέ τήν μετάνοια κατέστρεψε τήν κόλαση στήν ὁποία βρισκόταν, καί ἀνέβηκε ὁλόκληρη στόν Παράδεισο τοῦ Χριστοῦ.
Ἄς ἐνθυμηθοῦμε καί ἐμεῖς τήν ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία καί ἄς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ Θεός θά εἶναι βοηθός μας. Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ἐβίωσε τήν θαυμαστή βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί σώθηκε ἀπό τήν φοβερή της κόλαση.
Ἡ Παναγία μᾶς βοηθάει γιά τήν ἀπόκτηση τῶν εὐαγγελικῶν ἀρε-τῶν καί μᾶς καθοδηγεῖ πρός βίωσή των. Γι’αὐτό νά μήν ἀποκάμουμε ποτέ στόν ἀγώνα κατά τῶν ἁμαρτιῶν μας. Σέ ὅλες τίς δύσκολες καί μικρές ἤ μεγάλες πτώσεις μας νά ἐνθυμούμεθα τήν κραυγή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Κρήτης: «Κύριε πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με», πού ἔχει τήν δύναμη νά μᾶς ἀναστήσει καί νά μᾶς καταστήσει μετόχους τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας. ΑΜΗΝ.

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

makis2017

nissan_tsioris_note.png

output K8axPI

patsios

enkipo

kalomoiris

AIGLI
 

treorsisketo

athanasopoulos2017

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα