Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019

 Σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία , ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἑορτάζει τήν μνήμη τῶν 600 Θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκροτησά-ντων τήν Δ΄ ἐν Χαλκιδόνι Οἰκουμενικήν Σύνοδον, τό 451 μ.χ., γιά νά ἀντιμετωπίσουν τήν κακοδοξία τοῦ Εὐτυχοῦς καί τῶν ὁμοφρόνων του, πού ἐπίστευαν ὅτι ὁ Χριστός ἔχει μία φύση, τήν θείαν, ἡ δέ ἀνθρώπινη φύση ἀπερροφήθη ἀπό τήν θείαν. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Συνόδου μέ τήν θεολογική τους συγκρότηση ἀντιμετώπισαν ἀποτε-λεσματικά τήν κακοδοξία καί διεκήρυξαν ὅτι ὁ Χριστός ἔχει δύο φύσεις, τήν θεία καί τήν ἀνθρώπινη, οἱ ὁποῖες ἡνώθησαν ἄτρεπτα, ἀσύγχυτα, ἀδιαίρετα καί ἀχώριστα.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶναι ἐκεῖνοι πού μέ τό ὀρθόδοξο φρόνημά τους ἀναμόρφωσαν τήν Κοινωνία, μᾶς εἰσήγαγαν εἰς τήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίαςγιά νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Οἱ Θεοφόροι Πατέρες εἶχαν ὡς πρότυπον τήν ζωή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος γιά τούς Κορινθίους δέν ἦταν ἁπλῶς ὁ παιδαγωγός καί ὁ Διδάσκαλος ἐν Χριστῷ, ἀλλά καί ὀ Πατέρας, πού τοῦ ἀναγέννησε πνευματικά, πού τούς εἰσήγαγε εἰς τήν οἰκογένεια τῶν λυτρωμένων. Ἀγωνιζόταν μέ πόνο νά μορφώσει μέσα τους τόν Χριστόν (Γαλ. Δ΄, 19).
Γιά τήν κατανόηση τοῦ ρόλου τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει δύο διδακτκές εἰκόνες μέσα ἀπό τήν ζωή μας.
Ἡ μία εἰκόνα εἶναι αὐτή τῆς ἀναβάσεως σέ δύσβατο καί ὑψηλό βουνό. Αὐτός πού ἐπιχειρεῖ γιά πρώτη φορά νά ἀνέβη τό βουνό, χρειάζεται νά ἀκολουθήσει ἕνα συγκεκριμένο μονομάτι καί μέ ἔμπειρο ὁδηγό καί γνώστη τῆς περιοχῆς.
Ἡ δεύτερη εἰκόνα εἶναι ἀπό τόν χῶρον τῆς φυσικῆς ἀσκήσεως τοῦ σώματος καί τῆς ἀθλήσεως. Ὅλοι ὅσοι ἀθλοῦνται σέ ὁποιο-δήποτε ἄθλημα ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἔνα ἔμπειρο ὁδηγό, τόν προπο-νητή, πού τούς εἰσαγάγει στά μυστικά τοῦ ἀθλήματος καί τούς κατευθύνει σωστά κατά τήν διάρκεια τῶν προπονήσεων.
Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ ἀποστολή τῶν Ἁγίων πατέρων μέ τά συγγράμματά τους. Γνῶστες οἱ ἴδιοι τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς ἀναλάμβά-νουν νά μυήσουν σ’αὐτήν τούς πιστούς.
Ἡ ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἡ ἀποκεκαλυμμένη πίστη τοῦ ἐνανθρω-πήσαντος Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ. Ὀρθοδοξία εἶναι κανόνας πίστε-ως καί τρόπος ζωῆς. Ἡ ἄρνηση τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀφαιρεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο τήν ἰδιότητα τοῦ ὀρθοδόξου. Tό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτάται ἀπό τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο τό γνωρίζει μόνον ὁ Θεός καί δέν μπορεῖ νά τό ἐξιχνιάσει ἡ μάντισσα, ὁ ἀστρολόγος καί ἡ χαρτορίχτρα. Ἡ πίστη αὐτή καταρρίπτει τήν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεως καί τήν εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν τρόπο τῆς ζωῆς του.
Ἰδού μερικά βασικά στοιχεῖα μέ τά ὁποῖα μπορεῖ κανείς νά ἐρευνήσει τή συνείδησή του καί νά δεῖ ἄν εἶναι ὄντως ὀρθόδοξος χριστιανός.
Πρῶτον. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πίστη ἀποκεκαλυμμένη σέ προσω-πικό Tριαδικό Θεό καί ὄχι ἀόριστα σέ κάποιο Θεό.Tά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Tριάδος ἑνωμένα πλήρως μεταξύ τους, ἀχώριστα καί ἀδι-αίρετα, εἶναι ὁ ἕνας καί ἀληθινός Tριαδικός Θεός τῆς πίστεώς μας.
Δεύτερον. Ὀρθοδοξία εἶναι πίστη σωστή στήν ἐν χρόνῳ ἐναν-θρώπηση τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Tριάδος,. Πίστη στό ἀπολυτρωτικό ἔργο Του, στόν Σταυρό καί στήν Ἀνάστασή Tου.
Tρίτον. Ὀρθοδοξία εἶναι πίστη στήν Ἁγία Ἐκκλησία, τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ ἐνανθρωπήσας Kύριος καί τήν ὁποία κατευθύνει καί συγ-κροτεῖ τό Πανάγιον Πνεῦμα. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός εἶναι ζωντανό μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, βαπτισμένος στό ὄνομα τῆς Ἁγίας
Tριάδος, ἐμπνέεταις ἀπό τό ὀρθόδοξο χριστιανικό πνεῦμα, ἀγωνί-ζεται νά ζεῖ τόν ὀρθόδοξο χριστιανικό τρόπο τῆς ζωῆς.
Ὀρθόδοξος πιστός εἶναι αὐτός πού ἔχει στενό δεσμό μέ τήν Ὀρθό-δοξη Ἐκκλησία, ζεῖ τή λατρευτική της ζωή, ἁγιάζεται ὑπό τῶν μυ-στηρίων καί τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν της, ξεπλένει τίς ἁμαρτίες του μέ τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, μετέχει στό μυστήριο τῆς Θείας Eὐχαριστίας, κοινωνεῖ μέ εὐλάβεια τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Xριστοῦ καί ἐνσωματοῦται στό μυστικό σῶμα τοῦ Xριστοῦ.
Αὐτό ῆτο τό βίωμα τῶν Θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν Ἁγίων μας γενικά, μᾶς καλοῦν νά τούς μιμηθοῦμε, γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ θέωσή μας καί νά καταστοῦμε κληρονόμοι τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας. ΑΜΗΝ.

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

nissan_tsioris_qashqai.png


 

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα