Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἑορτάζει καί τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Κυριακοῦ, τοῦ Ἀναχωρητοῦ,ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν Κόρινθο τό 408 μ.χ., ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, τόν Ἱερέα Ἰωάννη καί τήν πρεσβυτέρα Εὐδοξία. Ὁ Ἅγιος Πέτρος, Ἐπίσκοπος Κορίνθου, ἦταν θεῖος του ἀπό τόν πατέρα του, ὁ ὁποῖος τόν ἐχειροθέτησεν ἀναγνώστη. Ἐγκατέλειψε τήν πρό-σκαιρη χαρά τοῦ κόσμου καί τήν τερπνότητα καί ἦλθε στά Ἱεροσό-λυμα. Ἐπισκέφτηκε τόν Μέγα Εὐθύμιον, ὁ ὁποῖος τόν ὑποδέχθηκε μέ χαρά καί τόν ἔκειρε Μοναχό, προβλέποντας τή μεγάλη του προκοπή καί πρόοδο στό μοναχικό βίο.
Σάν ὑποτακτικός τοῦ Ὁσίου Γερασίμου ἦταν ὑπόδειγμα ὑπα-κοῆς, ἐργατικότητος καί προθυμίας. Ὁ ἅγιος Γεράσιμος ἐθαύμαζε τήν ἀντοχή του στή νηστεία, στήν ἄσκησι καί τή σκληραγωγία στήν ὁποίαν εἶχε καθυποβάλει τό σῶμα του, γι’ αὐτό τόν ἔπαιρνε πάντοτε μαζί του στήν περίοδο τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στήν ἔρημο τοῦ Ρουβᾶ γιά σύντροφο καί συνασκητή του
. Μετά τόν θάνατο ὅμως τοῦ Ὁσίου Γερασίμου ἐπανῆλθε πάλι στή Λαύρα τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου. Ὕστερα ἀπό χρόνια ἐπισκέφτηκε τή Λαύρα τοῦ Ὁσίου Χαρίτωνα, ὅπου καί ἔμεινε γιά πολλά χρόνια. Ἐκεῖ δέ ἐχειροτονήθη ἱερέας καί ἦταν «κανόνας πίστεως καί εἰκόνα πρα-ότητας». Οὐδέποτε ὀργίστηκε ἐναντίον κανενός. Οὐδέποτε ἔτρωγε τήν ἡμερα παρά μόνο μία φορά τή νύχτα. Μέχρι τά ἑβδομήντα ἑπτά του χρόνια ἀσκήτεψε στή Λαύρα καί ἀργότερα ἀνεχώρησε καί ἦλθε στή Λαύρα τοῦ Νατουφᾶ, ὅπου ἐτρέφετο μέ πικρά καί ἀπαίσια στή γεύσι σκηλοκρόμμυδα.
Ἐδώ ἐπετέλεσε ὁ ἅγιος πολλά θαύματα. Πολλά δαιμόνια ἐξεδίωκε καί τά μέλλοντα προέλεγε. Στά ἐνενήντα ἐννέα του χρόνια ἀποφά-σισε καί ἄλλη ἀναχώρηση. Γιά νά μή τόν ἐνοχλεῖ ὁ κόσμος πού ἔτρεχε νά θαυμάσει τήν ἀρετή του καί νά δεχθεῖ τά θαύματά του, ἀνέβηκε σ’ ἕνα τόπον ἄβατο. Εἶχε φθάσει «στό προπτωτικό κάλλος» καί σάν ἄλλος Ἀδάμ συνωμιλοῦσε καί εἰρηνικά συζοῦσε μέ τά ἄγρια θηρία. Ἕνα λιοντάρι ὑποτάχτηκε στήν ἁγιότητα τοῦ Ὁσίου καί τοῦ ἐφύλαγε τόν κῆπο καί τά λάχανα
Ἑκατόν ἑπτά χρόνια ἔζησε ὁ Ὅσιος Κυριακός χωρίς νἀ αἰσθανθεῖ κόπο ἤ ἀλλοίωσι καμμιά στά ἅγια μέλη τοῦ σώματος. Τό πνεῦμα του τό παρέδωκε στόν Κύριο καί Πλάστη εἰρηνικά καί ὁσιακά τό 515 μ.χ., ἔτσι ἔφθασε στό ποθούμενο καί ἡ ψυχή του ἑνώθηκε μέ τόν Θεόν. Ἀναχωρητής ὀνομάστηκε, ὁ Ὅσιος Κυριακός, γιατί ἀναχωροῦ-σε ἀπό τόπο σέ τόπο γιά νά βρεῖ τήν τελειότητα καί νά ἀπολαύσει τίς χαρές τοῦ πνεύματος.
Ὁ ἀναχωρητισμός δέν εἶναι θέμα τόπου , ἀλλά τρόπου. Δέν εἶναι νά φύγουμε τώρα μέ τήν παγκοσμιοποίήση στά βουνά, ἀλλά νά φὐγουμε ἀπό τίς μέχρι τώρα διαμορφωμένες ἀπό τήν ἀπληστία τοῦ κέρδους σχέσεις μέ τά πράγματα, μέ τόν ἑαυτόν μας, μέ τούς ἄλλους καί μέ τό Θεό.
Ἄν δέν ἀποκτήσουμε τό πνεῦμα αὐτό τοῦ ἀναχωρητισμοῦ ἡ ἀνθρώπινη Κοινωνία θά πολωθεῖ σέ τόσο μεγάλο βαθμό πού ἡ ζωή θά εἶναι ἐπικίνδυνη ὄχι μόνο γιά τούς φτωχούς καί τούς ἐγκατα-λειμμένους, ἀλλά καί γιά τούς πλούσιους, λόγῳ τῆς κοινωνικῆς ἐξέ-γερσης πού θά ξεσπάσει. Στή βία τῆς ἀπληστίας τοῦ πλουσίου θά ἀντιταχθεῖ ἡ βία τῶν πτωχῶν καί τῶν ἐξαθλιωμένων.
Πολλούς ἀναχωρητές ἔχει νά μᾶς παρουσιάση ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Γνωστός ἀναχωρητής τῶν τελευταίων χρόνων εἶναι ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης, πού γιά περισσότερη παίδευση καί μεγαλύτερη ἄσκηση ἔφευγε ἀπό Μοναστήρι σε Μοναστήρι καί ἐντρυφούσε στίς πλούσιες βιβλιοθῆκες των, καθώς ἐπίσης ἀναχω-ροῦσε σέ σκῆτες καί ἐρημητήρια καί ἀσκήτευε μακριά ἀπό τά μάτια τοῦ κόσμου.
Οἱ ἀναχωρητές, οἱ Ἅγιοι, οἱ Ὅσιοι καί οἱ ἀσκητές τῆς ἐρήμου καλλιέργησαν τόν ἑαυτόν τους πνευματικά καί ἔγιναν σκεύη ἐκλογῆς καί κατηκοιτήριον τῆς Θείας Χάριτος.
Αὐτό καλούμεθα καί ἐμεῖς νά κάνουμε στήν ζωή μας, νά ἀποκτήσουμε πνεῦμα ἀναχωρητισμοῦ μέσα στίς πολυἀριθμες Κοι-νωνίες πού ζοῦμε, ἐπικαλούμενοι την βοήθεια καί τόν φωτισμόν τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά καταστοῦμε κατοικητήριον τῆς Θείας Χάριτος, ἡ ὁποία θά μᾶς γεμίζει μέ χαρά , πνευματική καί σωματική ὑγεία, ἀληθινή καί αἰὠνια ζωή στήν Βασιλεία Του. ΑΜΗΝ.

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

nissan_tsioris_qashqai.png

output K8axPI

AIGLI
 

treorsisketo

athanasopoulos2017

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα