᾿Εκ τῆς Διευθύνσεως τῆς Σχολῆς Βυζ. ῾Αγιογραφίας καί Μουσικῆς τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ᾿Ηλείας ἀνακοινοῦται, ὅτι ἔχουν ἤδη ἀρχίσει οἱ ἐγγραφές καί

Α) ἀπό τήν Τρίτην 1 τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ. θά ἀρχίσουν τά μαθήματα τῆς Βυζ. Μουσικῆς εἰς τά παραρτήματα αὐτῆς , ἤτοι:
1. Τμῆμα Πύργου, εἰς τήν Αἴθουσα τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας , ἔναντι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ῾Αγίου Νικολάου, ὑπεύθυνος καθηγητής εἶναι ὁ κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου ( Τηλ. 26210 23533-κινητό 6972728955),
2. Τμῆμα ᾿Αμαλιάδος, εἰς τό Πνευματικό Κέντρον τοῦ ῾Ι.Ν.῾Αγίου Τρύφωνος ᾿Αμαλιάδος. ῾Υπεύθυνοι τῶν τμημάτων εἶναι οἱ κ. Γεώρ-γιος Παπαγεωργίου (τηλέφωνον ἐπικοινωνίας 26210-23533 καί κινητό 6372728955), Ἀλέξανδρος Γεωργουλῆς( κινητό 6977787454) καί Γεώργιος Φουντᾶς (κινητό 6972095243).
3. Τμήματα Γαστούνης, Λεχαινῶν καί Βάρδας. Ὑπεύθυνος Τμήματος εἶναι ὁ κ. Δημήτριος Θανόπουλος ( τηλέφωνον ἐπικοι-νωνίας κινητό 6933171601 ).
4. Τμήματα Καράτουλα, Λάλα καί Λαμπείας. Ὑπεύθυνος τῶν Τμημάτων εἶναι ὁ Αἰδεσ. Παντελεήμων Παπαηλιοῦ (τηλέφωνον ἐπικοινωνίας. 26210-33789 καί κινητό 69332788123).
5. Τμήματα Δ.Δ. Ἐλαιῶνος. Ὑπεύθυνος καθηγητής τοῦ τμήματος εἶναι ὁ κ.Λάζαρος Ἀσμῆς, τηλέφωνον ἐπικοινωνίας κινητό 6982097029.
6. Τμήματα Οἰνόης: Ὑπεύθυνος τμήματος κ. Γεώργιος Παπαηλιοῦ, τηλέφωνον ἐπικοινωνίας 2621022527 καἰ κινητό 6932111061.
Τά Τμήματα θά ἀρχίσουν κανονικά ἀπό τήν 1 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

Στά ἀνωτέρω Τμήματα δέν ἔχουν καθορισθῆ ἀκόμα οἱ ἡμέρες καί οἱ ὧρες διδακαλίας. Θά καθορισθοῦν ἀπό τούς Καθηγητάς, σέ συννενόηση μέ τούς Σπουδαστάς.
Β) ᾿Επίσης καί φέτος στήν Σχολή μας θά λειτουργήσουν Τμήματα παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων μέ ἕδρα τόν Πύργο καί τήν ᾿Αμαλιάδα στίς αἴθουσες τῆς Σχολῆς. ῾Υπεύθυνος Καθηγητής θά εἶναι ὁ κ. Εὐγένιος Βούλγαρης, θά διδάξη τά ἑξῆς μουσικά παραδοσιακά ὄργανα: Πολίτικο Λαούτο, Ταμπουρά, Οὔτι,Λύρα, Κανονάκι καί κρουστά. Πληροφορίες γιά τίς ἐγγραφές εἰς τό τηλ. 26210- 23533 , κινητό 6936749364 (κ. Παπαγεωργίου ἀπογευματινές ὧρες 7-9).
Σημειώνεται ὅτι ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἀνεγνωρισμένον ἐπίσημα Σχολεῖο ἀπό τό Κράτος.
Γενικός Διευθυντής της εἶναι ὁ Καθηγητής Βυζ. Μουσικῆς κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου.

Γ) ᾿Επίσης τό Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. θά γίνουν οἱ ἐγγραφές τῆς Σχολῆς Βυζ. ῾Αγιογραφίας τῆς ῾Ι. Μητροπόλεώς μας εἰς τό ἐν ῾Ι. Μονῇ Εἰσοδιωτίσσης ῾Αγίου ᾿Ιωάννου Πύργου εὑρισκόμενον κτήριον τῆς Σχολῆς καί ὁ καταρτισμός τῶν τμημάτων, ἀπό 8.30 π.μ. ἕως 1 μ.μ. Τά μαθήματα θά ἀρχίσουν κανονικά ἀπό τό Σάββατο, 5 ᾿Οκτωβρίου 2019. ῾Υπεύθυνος τοῦ τμήματος εἶναι ὁ κ. Νικόλαος Παπαηλιοῦ, τηλ. 2621- 35378 καί κινητό 694554992
Παρακαλοῦνται οἱ ᾿Εφημέριοι τῆς περιοχῆς, ἔνθα θά λειτουργήσουν τά Τμήματα καί τῶν δύο Σχολῶν, νά ἀνακοινώσουν εἰς τούς Μαθητάς τῶν ἐνοριῶν των καί νά παρακινήσουν αὐτά διά τήν συμμετοχήν των εἰς τά Τμήματα τῶν Σχολῶν.
Τά μαθήματα ἀμφοτέρων τῶν Σχολῶν παραδίδονται ΔΩΡΕΑΝ
( ᾿Εκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )

 Κατασκευή eshop ιστοσελίδων cloud φιλοξενία

nissan_tsioris_micra.png

output K8axPI

AIGLI
 

treorsisketo

athanasopoulos2017

Φαρμακεία

Πρωτοσέλιδα